Evropský sociální fond

 
 

Název projektu : Zařízení péče o dítě Přístavní Brno

 

 

- číslo a název výzvy: 03_15_035  Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
 
- číslo a název programu:  03 Operační program Zaměstnanost
 
číslo a název prioritní osy:  03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 
- číslo a název investiční priority: 03-0-51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladěnípracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
 
- číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
 
- harmonogram projektu: 1.1.2016 - 31.8.2018
 
- kapacita zařízení: 10 dětí
 
- typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění