Evropský sociální fond

 
 
 
 
 
Název projektu : 
 
 
Rodinný klub tety Lenky - Dětská skupina Větrná
 
 

- registrační číslo projektu :  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015789

 
- operační program:  Zaměstnanost
 
číslo a název prioritní osy OPZ:  1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění    pracovního  a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.
 
 
-účel dotace: provoz zařízení péče o děti předškolního věku
 
- harmonogram projektu: 1.3.2020 - 28.2.2022
 
- kapacita zařízení: 12 dětí